RVMO

Rechtenvrije Muziek Online

Account

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Laatst bijgewerkt: 30 december 2021 

 

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Het aanbod
Artikel 4 – De overeenkomst
Artikel 5 – Herroepingsrecht
Artikel 6 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 8 – De prijs
Artikel 9 – Conformiteit en garantie
Artikel 10 – Levering en uitvoering
Artikel 11 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 12 – Betaling
Artikel 13 – Klachtenregeling
Artikel 14 – Geschillen
Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Na terugbetaling zal de toegang tot de muziekservice voor de consument gestopt worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 2. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  • betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 8 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 9 – Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. De garantie geldt niet indien:
  • de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 12 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 14 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Algemeen

Wij bieden u toegang tot deze site en onze online winkel (samen onze “diensten”), met inachtneming van de volgende bepalingen en voorwaarden.

Door te browsen, toegang te krijgen tot, gebruik te maken van, te registreren voor of het kopen van goederen op deze Site of anderszins gebruik te maken van onze Services, stemt u in met alle volgende voorwaarden en bepalingen, inclusief alle beleidslijnen waarnaar hierin wordt verwezen (gezamenlijk deze “Voorwaarden”). Lees daarom deze voorwaarden zorgvuldig door. We behouden ons het recht voor om deze site en deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Als u niet bereid bent om gebonden te zijn aan deze Voorwaarden, dient u niet te bladeren, toegang te krijgen tot, gebruik te maken van, zich te registreren voor of producten te kopen van de Site.

U verklaart en garandeert dat u ten minste 18 jaar oud bent of deze site bezoekt onder toezicht van een ouder of voogd.

Gebruik van deze site

Afhankelijk van uw naleving van deze Voorwaarden, verlenen wij u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie voor toegang tot en persoonlijk, niet-commercieel gebruik van deze Site. Deze licentietoekenning omvat niet: (a) enig wederverkoop of commercieel gebruik van deze Site of inhoud daarin; (b) het verzamelen en gebruiken van productvermeldingen of beschrijvingen; (c) het maken van afgeleid gebruik van deze site en de inhoud ervan; of (d) gebruik van datamining, robots of soortgelijke methoden voor het verzamelen en extraheren van gegevens op deze Site. U mag framingtechnieken niet gebruiken, inlijsten of gebruiken om Ons handelsmerk, logo, inhoud of andere eigendomsinformatie (inclusief de afbeeldingen op deze Site, de inhoud van een tekst of de lay-out / ontwerp van een pagina of formulier op een pagina) zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Verder mag u geen metatags of andere “verborgen tekst” gebruiken zonder Onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming gebruik te maken van Onze naam, handelsmerk of productnaam. Elke inbreuk op deze Voorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke herroeping van de in deze paragraaf verleende licentie zonder kennisgeving aan u.

U krijgt een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht om een hyperlink te maken naar de startpagina van deze site, op voorwaarde dat de link Ons of onze producten of services niet als valse, misleidende, geringschattende of anderszins aanstootgevende zaken weergeeft. Dit beperkte recht kan op elk moment worden ingetrokken. U mag geen van onze logo’s of andere eigendomsafbeeldingen of handelsmerken gebruiken als onderdeel van de koppeling zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Account

Om toegang te krijgen tot sommige functies van deze Site, kan het zijn dat u zich moet registreren en dat wij u een wachtwoord en gebruikersnaam of accountidentificatie kunnen toewijzen, of misschien moeten selecteren. Als u zich registreert, stemt u ermee in ons juiste en volledige registratiegegevens te verstrekken en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele updates of andere wijzigingen in dergelijke informatie.

U bent zelf verantwoordelijk voor het beschermen van de beveiliging en vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de identificatie die aan u is toegewezen. U dient Ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of identificatie of enige andere inbreuk of dreigende schending van de veiligheid van deze Site. Telkens wanneer u een wachtwoord of identificatie gebruikt, wordt u geacht gemachtigd te zijn om de Site te openen en te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met deze Voorwaarden. We zijn niet verplicht om de autorisatie of bron van dergelijke toegang of gebruik van deze Site te onderzoeken. . U ZULT UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ALLE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DEZE SITE DOOR IEMAND DIE HET WACHTWOORD EN DE IDENTIFICATIE GEBRUIKT, OORSPRONKELIJK GESELECTEERD DOOR, OF TOEGEPAST MET, OF EEN DERGELIJKE TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DEZE SITE DAADWERKELIJK DOOR U IS TOEGESTAAN, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING , ALLE MEDEDELINGEN EN OVERDRACHTEN EN ALLE VERPLICHTINGEN (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT FINANCIËLE VERPLICHTINGEN) GEMAAKT DOOR ZULKE TOEGANG OF GEBRUIK.

Elektronische communicatie

Wanneer u deze Site gebruikt of e-mails naar Ons verzendt, communiceert u elektronisch met Ons. U gaat ermee akkoord elektronische communicatie van Ons te ontvangen. Wij zullen met u communiceren via e-mail of door het plaatsen van kennisgevingen op deze Site of via onze andere diensten. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan de wettelijke vereisten voor dergelijke communicatie.

Gebruikersinhoud

Deze Site kan functies en functionaliteit bevatten (“Interactieve functies”) waarmee gebruikers inhoud, zoals tekst, muziek, geluid, foto’s, video, grafische afbeeldingen of code op de Sites (“Gebruikersinhoud”) kunnen creëren, plaatsen, verzenden of opslaan. ). Gebruikerscontent kan publiekelijk worden bekeken en kan uw profielinformatie en alle inhoud die u op basis van uw profiel plaatst, omvatten, maar het bevat niet uw accountinformatie of informatie die u verstrekt om een aankoop te doen. U stemt ermee in dat u alleen verantwoordelijk bent voor uw gebruikerscontent en voor uw gebruik van interactieve functies, en dat u alle interactieve functies op eigen risico gebruikt.

Door het gebruik van Interactieve Gebieden, gaat u ermee akkoord om geen van de volgende items te plaatsen, te uploaden, te verzenden, te verspreiden, op te slaan, te maken of anderszins te publiceren of te verzenden via de Sites:

Gebruikersinhoud die onwettig, smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, onfatsoenlijk, onzedelijk, suggestief, intimiderend, bedreigend, beledigend, opruiend, frauduleus of anderszins aanstootgevend is;

Gebruikerscontent die een opdracht vormt, aanmoedigt of verstrekt voor een strafbaar feit, de rechten van een partij schendt of die anderszins aansprakelijkheid zou creëren of een lokale, nationale, nationale of internationale wet zou overtreden;

Gebruikerscontent die het gebruik van een product weergeeft, beschrijft of aanmoedigt Wij verkopen op een wijze die aanstootgevend, ongepast of schadelijk voor ons of voor een gebruiker of consument zou kunnen zijn;

Gebruikerscontent die inbreuk kan maken op de publiciteits-, privacy- of gegevensbeschermingsrechten van anderen, inclusief foto’s, video’s, afbeeldingen of informatie over een ander persoon waar u de toestemming van die persoon niet hebt verkregen;

Gebruikersinhoud die valse of misleidende verklaringen, claims of afbeeldingen over een persoon, bedrijf, product of dienst maakt;

Gebruikerscontent die inbreuk kan maken op octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere intellectuele of eigendomsrechten van een partij;

Gebruikersinhoud die zich voordoet als een andere persoon of entiteit of op een andere manier een verkeerde voorstelling geeft van uw band met een persoon of entiteit; en

Virussen, malware van welke aard dan ook, beschadigde gegevens of andere schadelijke, ontwrichtende of destructieve bestanden of code.

Rechten in gebruikerscontent

Tenzij anders bepaald in deze Voorwaarden, op deze Site of in een afzonderlijke overeenkomst met Ons, claimen wij geen eigendom of controle over enige Gebruikersinhoud. Door Gebruikerscontent op deze Site te plaatsen of te plaatsen, verleent u ons een niet-exclusief, royaltyvrij, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, overdraagbaar en volledig sublicentieerbaar recht om derivaten te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, aan te passen, te publiceren, te vertalen werkt, distribueert, toont en toont dergelijke Gebruikerscontent op deze Site en op sites van derden en mobiele applicaties en in alle andere media of formaten, of deze nu bekend zijn of hierna ontwikkeld, voor welk doel dan ook en zonder enige compensatie voor u. U verleent gebruikers van deze Site ook het recht op toegang tot uw Gebruikersinhoud in verband met hun gebruik van deze Site.

Door Gebruikerscontent op deze Site te plaatsen, verklaart en garandeert u dat (a) dergelijke Gebruikersinhoud niet-vertrouwelijk is; (b) u bezit en beheerst alle rechten, titels en belangen in en naar de Gebruikerscontent of hebt u anderszins alle benodigde rechten om dergelijke Gebruikersinhoud op deze Site te plaatsen en te gebruiken en om aan ons de rechten te verlenen die u in deze Voorwaarden verleent Voorwaarden; (c) de Gebruikersinhoud correct is en op geen enkele manier misleidend of schadelijk is; en (d) de Gebruikerscontent, en uw gebruik en plaatsing daarvan in verband met deze Site, niet en zal deze Voorwaarden of enige andere van Onze toepasselijke voorwaarden, richtlijnen of beleidsregels of toepasselijke wetten, regels of voorschriften niet schenden.

Terugkoppeling

Afzonderlijk en afgezien van Gebruikerscontent, hebt u mogelijk de mogelijkheid om vragen, opmerkingen, beoordelingen, ideeën, plannen, ontwerpen, notities, voorstellen, tekeningen, origineel of creatief materiaal en andere informatie over deze Site, Ons en onze producten of services in te dienen. (gezamenlijk “Feedback”). U stemt ermee in dat feedback niet-vertrouwelijk is en onze exclusieve eigendom wordt. We bezitten de exclusieve rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, in en voor deze Feedback en hebben recht op het onbeperkte gebruik en de verspreiding van de Feedback voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie voor u.

Beperkingen op gebruiksrechten

U stemt ermee in dat u dit niet zult doen (en u gaat ermee akkoord om geen andere persoon of entiteit toe te staan die uw wachtwoord en identificatie gebruikt):

downloaden, wijzigen, reproduceren, aanpassen, vertalen, reverse-engineeren, afgeleide werken maken gebaseerd op, openbaar weergeven, verkopen, verhuren, in licentie geven of op enigerlei wijze commercieel exploiteren van enig deel van deze Site, behalve en voor zover uitdrukkelijk toegestaan onder deze Voorwaarden ;

alle auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten die op of op de Site staan verwijderen;

gebruik een robot, spider, site search / retrieval applicatie of ander apparaat om een deel van deze Site op te halen of te indexeren;

het verzamelen van informatie over andere gebruikers (inclusief gebruikersnamen en / of e-mailadressen) voor elk ander doel dan om recensies met andere gebruikers te vragen en / of te delen;

een gedeelte van webpagina’s die deel uitmaken van deze site opnieuw in te delen of in te kaderen;

gebruikersaccounts maken op geautomatiseerde wijze of onder valse of frauduleuze voorwendselen;

het creëren of verzenden naar andere gebruikers van ongevraagde elektronische communicatie, zoals “spam”, of anderszins interfereren met het plezier van andere gebruikers van de Site;

deze inhoud aan te bieden die ten onrechte aangeeft of inhoudt dat dergelijke inhoud door ons wordt gesponsord of goedgekeurd;

verzenden of uploaden naar deze site van elk item dat virussen, wormen, defecten, malware, Trojaans paard, softwarebommen of andere functies bevat of bevat die zijn ontworpen om op enigerlei wijze de prestaties van deze site, enige andere website of enige andere computer te beschadigen of te verminderen of een ander apparaat of systeem, of het plezier van deze Site door een gebruiker;

deze Site gebruiken om de veiligheid te schaden van of ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot een computer of computernetwerk of een ander apparaat of systeem (met inbegrip van ongeoorloofde pogingen om wachtwoorden of beveiligingscoderingscodes te ontdekken);

deze inhoud aan te bieden die onwettig is, illegale activiteiten faciliteert, bevordert of aanmoedigt; of op een andere manier de Site gebruiken om illegaal materiaal over te brengen of op te slaan, inclusief materiaal dat als bedreigend of obsceen wordt beschouwd;

kopiëren of opslaan van gebruikerscontent aangeboden op deze site anders dan voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik;

enige actie ondernemen die naar eigen goeddunken een onredelijke of onevenredig grote hoeveelheid gegevens of verkeersbelasting op deze Site of de IT-infrastructuur die wordt gebruikt om deze te exploiteren op te leggen of op te leggen, en deze site beschikbaar stellen; of

deze Site en / of enige Gebruikersinhoud gebruiken, opzettelijk of onopzettelijk, om toepasselijke lokale, provinciale, federale of internationale wetgeving te overtreden.

We zijn niet verplicht toezicht te houden op enig gebruikersgedrag op deze Site, en wij behouden ons het recht voor en hebben absolute discretie om gebruikersgedrag op deze Site op elk moment en om elke reden zonder voorafgaande kennisgeving te controleren.

Eigendom

Zoals tussen u en ons, deze site, inclusief alle foto’s, afbeeldingen, tekst, grafische afbeeldingen, pictogrammen, audioclips, software, broncode en andere aspecten daarvan (exclusief gebruikerscontent), alle verbeteringen of modificaties daarvan, alle daarop gebaseerde afgeleide werken, en de verzameling, regeling en verzameling van deze Site (samen de “Inhoud van de Site”), inclusief alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten in het voorgaande, zijn eigendom van Ons of onze licentiegevers en worden beschermd door toepasselijk auteursrecht wetten.

Het gebruik van onze handelsmerken of servicemerken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is ten strengste verboden. U mag onze handelsmerken of dienstmerken in verband met een product of dienst niet gebruiken op een manier die voor verwarring kan zorgen. U mag onze handelsmerken of servicemerken niet gebruiken op een manier die ons in diskrediet brengt of in diskrediet brengt. U mag geen van onze handelsmerken of servicemerken gebruiken in metatags zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Niets in deze Voorwaarden wordt geacht u of een andere gebruiker enige licentie of recht op of aan een van Onze patenten, auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten te verlenen.

Links

Deze site kan links bevatten naar andere sites op internet die eigendom zijn van en worden beheerd door derden. U erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de werking van of inhoud die zich op of via een dergelijke site bevindt.

Aanpassingen van de site

Wij behouden ons het recht voor deze Site of enige functies of delen daarvan, tijdelijk of permanent, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.

Vragen

Vragen met betrekking tot deze voorwaarden, ons privacybeleid of ander beleidsgerelateerd materiaal kunnen worden gericht aan onze ondersteuningsmedewerkers door een e-mail te sturen naar: info@rechtenvrijemuziek.online.